Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
RUBUS-XL B.V.
Kleistraat 5b, 9190 STEKENE
BTW BE 0477.038.674

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van RUBUS-XL B.V., met maatschappelijke zetel 9190 STEKENE, Kleistraat 5b, BTW BE 0477.038.674, (hierna RUBUS-XL) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit zijn webwinkel te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van RUBUS-XL moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door RUBUS-X L aanvaard zijn.

De bijkomende bijzondere voorwaarden welke achteraan vermeld worden zijn onlosmakelijk mee van dwingende toepassing.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden (door RUBUS-XL verzonden) na afspraak opgehaald door de klant of persoonlijk geleverd door RUBUS-XL. Uitzonderlijk en mits akkoord van RUBUS-XL kunnen bepaalde goederen welke niet onderhavig zijn aan een bijzondere wetgeving verzonden worden. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RUBUS-XL niet. RUBUS-XL is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. RUBUS-XL is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door RUBUS-XL. RUBUS-XL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online bestellen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant bestelt artikelen, daarna klikt de Klant door naar ‘verzenden’. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

RUBUS-XL is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd op het adres van de maatschappelijke zetel te STEKENE.

Munitie, projectielen(kogel koppen), kruit, primers, andere vergunningsplichtige herlaad materialen en wapen onderdelen worden onder geen enkele omstandigheid opgestuurd en kunnen dus enkel afgehaald worden mits voorleggen van geldige papieren en/of vergunningen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald dienen de goederen op de zetel van RUBUS-XL door de Klant afgehaald te worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan RUBUS-XL.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door RUBUS-XL was geboden.

Voor de bestelling van kruit mag max. 2 kg per persoon die fysiek aanwezig is aangekocht worden. Deze bestelling moet binnen de 10 dagen worden afgehaald bij gebreke waaraan RUBUS-XL deze bestelling mag doorverkopen aan een derde partij.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van RUBUS-XL.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van RUBUS-XL te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de RUBUS-XL klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan RUBUS-XL.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant RUBUS-XL zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van RUBUS-XL is bereikbaar op het +32 497 53 25 40, via e-mail op info@rubus-xl.eu of per post op het volgende adres: 9190 STEKENE, Kleistraat 5b. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover RUBUS-XL beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt RUBUS-XL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, RUBUS-XL respecteert de GDPR wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RUBUS-XL, 9190 STEKENE, Kleistraat 5b, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot RUBUS-XL, 9190 STEKENE, Kleistraat 5b.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door RUBUS-XL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van RUBUS XL. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij professionele klachten zijn de Rechtbanken in OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE bevoegd.

CONTACT:
RUBUS-XL B.V.
Kleistraat (STE) 5b
9190 STEKENE
TEL.:
MAIL: info@rubus-xl.eu